درحال بارگذاري...
 1. شماره راهنما: ‭8086
 2. پدیدآور: مسعودی، فاطمه.
 3. عنوان و شرح مسئولیت:آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران: اولین مجلس موسسان (15 آذر 1304- 22 آذر 1304) / تهیه و تدوین فاطمه مسعودی ناظر علمی یونس ادیانی.
 4. نشر:تهران : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها، 1385.
 5. توصیف ظاهری:24ص.: جدول
 6. یادداشت:کتابنامه
 7. كليد واژه:
  1. مجلس موسسان.
  2. انتخابات.
  3. نمایندگان مجلس.
  4. عملکرد.
  5. مصوبات.
 8. فهرست مندرجات:
  1. تشکیل اولین مجلس مؤسسان
  2. انتخابات اولین مجلس مؤسسان
  3. هیأت رئیسه اولین مجلس مؤسسان
  4. اسامی نمایندگان اولین مجلس مؤسسان
  5. کمیسیون‌های اولین مجلس مؤسسان
  6. کابینه‌های همزمان با اولین مجلس مؤسسان
  7. عملکرد و مصوبات اولین مجلس مؤسسان
آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران: اولین مجلس موسسان (15 آذر 1304- 22 آذر 1304)

0 مرتبه مشاهده شده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نسخه های منبع