درحال بارگذاري...
 1. شماره راهنما: ‭8086
 2. پدیدآور: مسعودی، فاطمه.
 3. عنوان و شرح مسئولیت:آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران: اولین مجلس موسسان (15 آذر 1304- 22 آذر 1304) / تهیه و تدوین فاطمه مسعودی ناظر علمی یونس ادیانی.
 4. نشر:تهران : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها، آذر 1385.
 5. توصیف ظاهری:24ص.: جدول
 6. یادداشت:کتابنامه
 7. كليد واژه:
  1. مجلس موسسان.
  2. انتخابات Elections.
  3. نمایندگان مجلس Parliamentarians.
  4. عملکرد Performance.
  5. مصوبات Sanctioned laws.
آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران: اولین مجلس موسسان (15 آذر 1304- 22 آذر 1304)

0 مرتبه مشاهده شده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نسخه های منبع